فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن

عنوان کامل : فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان

excel

excel

نوع فایل : اکسل (Excel)

اصطلاح دانگی حساب کنیم، معمولاً در فرهنگ ما برای وقت هایی که قرار است یک نفر هزینه ها را پرداخت کند و در نهایت هر کس سهم خود را بپردازد، استفاده می شود ! این فایل اکسل همین کار را به صورت خودکار برای شما انجام میدهد، به راحتی می توانید هزینه ها را ثبت کنید و فایل اکسل آن را به طور خودکار میان ذی نفعان توزیع می کند و سهم هر کس از هزینه ها مشخص می شود. در واقع فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان کار تقسیم هزینه ها بین افراد را تسهیل می کند.

تصویر شماره ۱ از محیط فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان

فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان

فایل اکسل ثبت هزینه مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان

کاربرد فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان:

این فایل اکسل واقعاً کاربردی است ! به نظر من اگر در زندگی روزمره خود با هزینه هایی روبرو هستید که باید به نسبت سهم افراد مختلف توزیع شود این فایل اکسل برای شما طراحی شده است ! البته که در پروژه های دانشجویی برای اکسل و کار با کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی هم این فایل به درد بخور است.

کارکرد و صحت این فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان توسط پایگاه اطلاع رسانی صنعت تایید می شود.

تایید صحت اطلاعات

فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن بین ذی نفعان
این فایل اکسل توسط مرکز کاربردی اکسل تهیه و تولید شده است، به منظور اعمال تغییرات و اختصاصی سازی پس از دریافت برنامه می توانید با تولید کننده فایل برای اعمال تغییرات و اختصاصی سازی ارتباط برقرار نمایید. اطلاعات کامل مرکز کاربردی اکسل درون فایل موجود می باشد.

فایل اکسل ثبت هزینه های مشترک و تقسیم خودکار آن

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *