ارتباط با مدیر کتابخانه:

ارسال درخواست یا گزارش خطا به مدیر کتابخانه

کتابخانه الکترونیکی یکی از سرویسهای ویژه پایگاه اطلاع رسانی صنعت است که در آن بیش از 2000 عنوان کتاب، مقاله و پایان نامه در موضوعات مختلف مدیریت و مهندسی صنایع قرار گرفته است و کاربران می توانند از این طریق جدیدترین کتابها و مقالات عملی را دانلود نمایند، همچنین فایل کلیه مقالات منتشر شده بر روی سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز از طریق کتابخانه در دسترس است. برای دسترسی به کتابخانه لازم است عضویت ویژه پایگاه اطلاع رسانی صنعت را تهیه کرده باشد. (جدول عضویت ویژه+خرید آنلاین)


کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه

دوره دیجیتال مارکتینگ

کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه
بررسی کلی
تعداد بخشها: 14

حسابداری زیرمجموعه 3 فایلها: 8

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع حسابداری می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها و مقالات به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت عمومی زیرمجموعه 3 فایلها: 77

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت عمومی و تئوریهای مدیریت می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

بیوگرافی ها و مطالعات موردی زیرمجموعه 2 فایلها: 50

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع بیوگرافی ها و مطالعات موردی و یادداشتهای مدیریتی می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

قوانین فایلها: 3

در این بخش می توانید قوانین و ضوابط مربوط به کسب و کارهای مختلف را بیابید. تلاش شده است در کنار قوانین ایران، شرایط کسب و کار در سایر کشورها نیز در دسترس کاربران قرار گیرد.

IT و سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار زیرمجموعه 3 فایلها: 29

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع IT و سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

ارتباطات و مهارتهای کسب و کار زیرمجموعه 2 فایلها: 112

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع ارتباطات و مهارتهای کسب و کار می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت مالی و سرمایه گذاری زیرمجموعه 3 فایلها: 92

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت مالی و سرمایه گذاری می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

بازاریابی و فروش زیرمجموعه 3 فایلها: 371

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع بازاریابی و فروش می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت رفتار سازمانی زیرمجموعه 3 فایلها: 38

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت رفتار سازمان می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت منابع انسانی زیرمجموعه 3 فایلها: 56

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت منابع انسانی می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت پروژه زیرمجموعه 3 فایلها: 47

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت پروژه می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت استراتژیک زیرمجموعه 3 فایلها: 89

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با موضوع مدیریت استراتژیک می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

مدیریت تولید و کارخانه زیرمجموعه 4 فایلها: 82

این بخش شامل کتابها و مقالات مرتبط با مدیریت تولید و مدیریت کارخانه می باشد. کلیه مقالات منتشر شده با این موضوع بر روی پایگاه اطلاع رسانی صنعت نیز در این قسمت قابل دسترسی و دانلود هستند.

کتابها به زبانهای فارسی یا انگلیسی می‌باشند.

کتابهای فارسی که در این بخش منتشر می‌شوند،یا رایگان هستند و مولف به صورت رایگان آن را در اختیار عموم قرار داده است و یا مولف اجازه انتشار آن را به سایت پایگاه اطلاع رسانی صنعت داده است.

سایر کتابها فایلها: 5

کتابهایی که از لحاظ دسته بندی متعلق به بخشهای دیگر کتابخانه نباشد، در این قسمت قرار می گیرد. مثلاً کتابهایی پیرامون روشهای تولید، روشهای عددی بهینه سازی و ... در این بخش قرار گرفته اند.

بخشهای کتابخانه

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام