برای شرکت رایگان در همایش ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 7 اسفند : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران»فرصت

هزینه های کیفیت - ترازنامه هزینه یابی کیفیت - صفحه 3

کنترل و مدیریت کیفیتمقالاتهزینه های کیفیت - ترازنامه هزینه یابی کیفیت

دوره دیجیتال مارکتینگ

هزینه های کیفیت - ترازنامه هزینه یابی کیفیت

برچسب ها: مدیریت کیفیت
فهرست مطلب
هزینه های کیفیت
هزینه های شکست برونی
ترازنامه هزینه یابی کیفیت
تمامی صفحات


4 - ترازنامه هزینه یابی كیفیت 

ترازنامه كیفیت نشانگر محاسبه هزینه های كیفیت به صورت ریالی است و ارتباط بین هزینه های كیفیت را آشكار می‏كند. با مقایسه ترازنامه كیفیت برای چند سال می‏توان موثر بودن سیستم هزینه یابی كیفیت در شركت را استدلال كرد. افزایش هزینه های ارزیابی و پیشگیری، كاهش هزینه های شكست درونی و برونی را به همراه خواهد داشت و عكس این قضیه نیز صادق است. بر این اساس، هزینه های شكست درونی و برونی در سمت راست ترازنامه كیفیت و هزینه های ارزیابی و پیشگیری در سمت چپ محاسبه می شود. با توجه به بالا بودن هزینه های شكست درونی و برونی نسبت به هزینه های ارزیابی و پیشگیری، برای تراز كردن ترازنامه باید تفاوت مبلغ هزینه های شكست درونی و برونی و هزینه های ارزیابی و پیشگیری را با عنوان هزینه های كیفی قابل كنترل به وقوع پیوسته نشان داد كه كاهش این هزینه ها در بلند مدت را باید اثربخش بودن سیستم هزینه یابی كیفیت تلقی كرد.

پس از تهیه ترازنامه كیفیت، مبلغ ریالی هزینه شكست برونی بسیار حائز اهمیت است. مشكلاتی كه پس از تحویل محصول  بروز می‏كند، تا حدود قابل توجهی بیانگر ناكارآمد بودن و ضعف روش های كنترل كیفیت است كه این عامل را می‏توان از طریق پیگیری و افزایش بودجه هزینه پیشگیری طرح‏ریزی كیفیت، و هزینه طراحی و كنترل فرایند بازرسی و هزینه گزارش‏دهی بهبود بخشید. توجه به دلایل شكست برونی می‏تواند بیانگر مواردی باشد كه احتمالاً از دید كارشناسان شركت دور مانده است؛ از این رو می‏توان از گزارش های مربوط به منظور بهبود فرایند طراحی كیفیت استفاده كرد.


شركت  XX  سهامی‏ عام

ترازنامه كیفیت

برای دوره مالی منتهی به xx/xx/xx

 

5 - نتایج پژوهش 

1ـ5 ـ  گزارش هزینه های كیفیت و سیستم های ردیابی خطا : پس از محاسبه ترازنامه كیفیت می‏توان با توجه به سهم هر یك از هزینه های كیفیت، از مجموع هزینه كیفیت گزارش تهیه و هزینه های عمده كیفیت شركت را دسته بندی كرد. سپس از طریق تمركز بر هزینه های عمده كیفیت، به تهیه سیستم ردیابی خطا اقدام كرد و دلایل هزینه های كیفیت را مورد بحث قرار داد.

2ـ 5 ـ گزارش هزینه های ضایعات و دوباره كاری بر اساس علت بروز خطا : با مشخص شدن زیرمجموعه های هزینه های شكست درونی می‏توان درخصوص وضعیت ضایعات و همچنین دوباره كاری از نظر مبلغ ریالی، دلایل،برنامه ریزی برای تعدیل آنها و.. بحث و تصمیم گیری كرد.

با توجه به طبیعی بودن حدی از ضایعات و دوباره كاری به ویژه در صنایعی كه محصولات پیچیده تری را تولید می‏كنند، تاكید ما باید بر ضایعات و دوباره كاری های بیش از حد انتظار باشد.

3ـ5 ـ گزارش تحلیل اثرات وجود سیستم كنترل كیفیت و سیستم تضمین كیفیت بر كیفیت نهایی محصول: عواملی را كه نشان دهنده كارایی و اثر بخشی سیستم كنترل كیفیت هستند، می‏توان با توجه به وضعیت روند نمره منفی خودرو، وضعیت شكایات مشتریان، كاهش هزینه شكست برونی و مواردی از این دست مورد ارزیابی قرار داد.با مشخص كردن شاخص های مناسب برای سیستم كنترل كیفیت و محاسبه آنها می‏توان تحلیل مناسبتری را در این زمینه ارائه داد.

4ـ5 ـ گزارش ارزیابی عملكرد پیمانكاران: با محاسبه هزینه ارزیابی پیمانكاران فرعی، تامین‏ كنندگان مواد، قطعات و خدمات می‏توان وضعیت تعهد پیمانكاران به كیفیت محصولاتشان را مورد ارزیابی قرار داد. در صورت بالا بودن این دسته از هزینه های كیفیت، تاكید بر عواملی مانند پروژه ارزیابی پیمانكاران، شرایط تنظیم قراردادها، مذاكره با سازندگان جدید و سایر راهكارها ضروری است.

5ـ5 ـ گزارش مقایسه ای هزینه های پیشگیری از خطا در برابر كاهش هزینه های خطا: با مقایسه هزینه های پیشگیری و هزینه های شكست درونی و برنامه ریزی درخصوص هزینه های قابل كنترل به وقوع پیوسته، می‏توان دلایل و مبالغ این هزینه ها را مشخص و راهـكارهای لازم را برای كاهش آنها ارائه كرد. در صورتی كه شركت هزینه های پیشگیری و ارزیابی را افزایش دهد، می‏توان كاهش هزینه های شكست درونی و برونی را انتظار داشت؛ در غیر این صورت مشكلات اساسی در سیستم كیفیت شركت وجود دارد.

6ـ5 ـ گزارش بررسی كارایی سیستم ردیابی علت خطا : با مقایسه روند ترازنامه كیفیت در طول حداقل سه سال و با در نظر گرفتن حجم تولید، استانداردهای جدید كیفیت ، پیشرفت تكنولوژی ابزار وتجهیزات جدید كنترل كیفیت می‏توان به تأثیر سیـستم ردیابی خطا در سازمان پی برد.

7ـ5 ـ هزینه های كنترل كیفیت در برابر ضایعات : پس از تهیه ترازنامه كیفیت و مقایسه آن با جمع مانده حساب های ذیل می‏توان نسبت ضایعات را با جمع هزینه های كنترل كیفیت و همچنین روند گذشته مقایسه كرد و در انتها برنامه ریزی مطلوبی برای كنترل و كاهش ضایعات انجام داد. با توجه به این كه وجود ضایعات در شركت ها بدیهی است اما میزان ضایعات معقول باید مشخص شود و در حقیقت تلاش ما باید در جهت كنـترل ضایعات بیش از اندازه معقول باشد.

8ـ5 ـ بررسی و ارزیابی روشهای انبارداری : با محاسبه مبلغ ریالی مربوط به كنترل كیفی اقلام موجود در انبارها می‏توان درخصوص كارا بودن روش های دپوی مواداولیه، چیدمان و شرایط نگهداری مطلوب  مواد اولیه اظهار نظر كرد. در این زمینه مقایسه مبلغ ریالی با سال های پیش و دلایل افت كیفی مواد و موجودی های انبار به كارشناسان كمك می‏كند تا بتوانند درخصوص برنامهریزی و رفع مشكلات احتمالی اقدام كنند.

9ـ5 ـ بررسی و ارزیابی اثربخشی روش های بسته بندی و حمل و نقل : این نوع هزینه جزء هزینه های شكست درونی محاسبه می شود؛ هر چند محاسبه آن مشكل و بر اساس تخمین است. شكسته شدن اقلام در حین حمل و نقل، واژگون شدن جعبه ها و پالت ها، حوادث هنگام جابه جایی اقلام و … را می‏توان جزء هزینه های كیفیت این مبحث تلقی كرد. هرچند محاسبه مبلغ ریالی این نوع از هزینه ها با مشكلات خاص خود روبه روست اما می‏توان با نظرات كارشناسی و تجارب قبلی به صورت تخمینی آنها را محاسبه كرد.

10ـ5 ـ بررسی و ارزیابی كارایی شركت های تامین كننده : با توجه به محاسبه هزینه های ارزیابی كیفیت كه در ترازنامه توضیح داده شده است، كارشناسان می‏توانند عملكرد تامین‏كنندگان قطعات را درخصوص كیفیت قطعات و مواد ارزیابی كنند و در صورت بالا بودن این دسته از هزینه ها، راهكارهای مناسب برای بهبود قطعات و مواد دریافتی از تامین كنندگان ارائه دهند. از جمله این موارد اجرای پروژه ارزیابی سازندگان، تاكید بر كیفیت در زمان تنظیم قرارداد با سازندگان و … است.

  

6- خلاصه

 در این گزارش  ابتدا مفاهیم هزینه یابی كیفیت معرفی شد. هزینه یابی كیفیت پیش نیاز سنجش كارایی و اثربخشی فعالیت ها و پروژه های بهبود در شركت هاست. هزینه یابی كیفیت در سه مرحله اساسی قابل اجراست:

1- تعیین گروه بندی هزینه ها

2- تدوین سر فصل های حسابداری و تطبیق و به روز كردن سیستم حسابداری شركت

3- جمع آوری داده های عملیات شركت و تحلیل نتایج

 در ادامه گزارش، پس از تعاریف مختلف از هزینه های كیفیت، طبقه بندی هزینه های كیفیت بر اساس جامع ترین تعریف صورت گرفت. نتیجه نهایی این گروه بندی، یك ساختار درختی از هزینه های كیفیت بود كه كل این هزینه ها را در چهار گروه اساسی (هزینه های شكست درونی، هزینه های شكست برونی، هزینه های ارزیابی و هزینه های پیشگیری) دسته بندی می‏كرد و هر گروه نیز زیرگروه های مربوط به خود را داشت.

پس از طراحی و معرفی نمودار طبقه بندی هزینه های كیفیت، هزینه های كیفیت با سر فصل های حسابداری شركت  تطبیق داده شد. در این مرحله بعضی از هزینه های كیفیت در سر فصل حساب های شركت وجود داشت و گروهی از هزینه های كیفیت را می‏بایستی در حساب های معین و تفصیلی جست وجو كرد و در مواردی كه هزینه كیفیت جزء دو گروه بالا نبود، سر فصل های جدید برای اعمال در سیستم حسابداری ارائه شد.

در بخش پایانی گزارش، نحوه استفاده از داده های سیستم هزینه یابی كیفیت برای تهیه ترازنامه كیفیت و گزارش های مفید شرح داده شد.

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

تهیه کنندگان:

جمشید اقبالپور، معاونت طرح و برنامه شرکت پارس خودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه

علی اصغر رجبی، كارشناس ارشد مدیریت مالی، معاونت طرح و برنامه پارس خودرو

منابع:

1 ) بی . جی . دیل و جی . جی . پلانك، هزینه یابی كیفیت، ترجمه فرانك جواهر دشتی و محمد ابراهیم آهویی، تهران،سازمان مدیریت صنعتی،1381.

2) سید حسینی سید محمد، برنامه ریزی نگهداری و سیستم كنترل موجودی، فرایندها و مدل های پیش بینی، تهران، نشر هوای تازه، 1380 .

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن


مطلب ویژه

تاثیر سیگار بر برند شخصی مهران مدیری

چندی پیش، مهران مدیری در یک نشست خبری و روبروی دوربین ده ها خبرنگار، اقدام به روشن کردن و کشیدن سیگار کرد ! این اتفاق باعث شد نام مهران مدیری بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتند، چه تاثیری بر برند شخصی مهران مدیری داشته یا خواهد داشت؟ متن کامل مقاله تاثیر سیگار بر برند شخصی مدیری را بخوانید

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام