برای شرکت رایگان در وبینار ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 5 آذر ماه : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران»فرصت

برنامه ریزی مدیریت ریسک - انواع ریسک‌ها - صفحه 2

مدیریت پروژهمقالاتبرنامه ریزی مدیریت ریسک - انواع ریسک‌ها

دوره دیجیتال مارکتینگ

برنامه ریزی مدیریت ریسک - انواع ریسک‌ها

فهرست مطلب
برنامه ریزی مدیریت ریسک
انواع ریسک‌ها
تمامی صفحات


1-3 ریسکها

پس از پیدا کردن  دسته های ریسک، برای هر دسته ریسک های محتمل را شناسایی کرده و در آنها لیست میکنیم. دسته های مختلف ریسک را میتوان در جدولی شبیه به جدول 1 نمایش داد.

دسته های ریسک

ریسکهای محتمل

ID

نیازهای مشتری

نیازهای مشتری به وضوح مشخص نشده اند

نیازهای مشخص شده با نیاز مشتری مطابقت ندارد

نیازهی مشتری قابل اندازه گیری نیستند

1-1

2-1

3-1

منافع پروژه

منافع پروژه شناسایی نشده اند

منافع پروژه بصورت کمی قابل محاسبه نیستند

پروژه در نهایت منافع مورد نظر را محقق نمی سازد

1-2

2-2

3-2

زمانبندی پروژه

زمانبتدی پروژه زمان کافی جهت تکمیل پروژه در نظر نمیگیرد

زمانبتدی پروژه تمامی فعالیتها را لیست نمیکند

زمانبتدی پروژه وابستگیهای دقیقی را در نظر نمیگیرد

1-3

2-3

3-3

بودجه

هزینه پروژه از بودجه نخصیص یافته تجاوز میکند

هزینه های پیش بینی نشده ای در پروژه وجود دارند

هیچ منبع هزینه ای واحدی جهت محاسبه بودجه مصرف شده وجود ندارد

1-4

2-4

3-4

اقلام قابل تحویل

در تعریف و تعیین اقلام قابل تحویل ابهام وجود دارد

الزامات کیفی روشن و ملموسی برای اقلام قابل تحویل تعریف نشده است

اقلام قابل تحویل تکمیل شده الزامات کیفی را احراز نمیکنند

1-5

2-5

3-5

محدوده پروژه

محدوده پروژه بوضوح تعریف نشده است

پروژه در محدوده مورد توافق انجام نشده است

تغییرات پروژه تاثیر منفی بر کل پروژه میگذارد

1-6

2-6

3-6

تامین کنندگان

انتظارات از تامین کنندگان بدرستی تعریف نشده اند

تامین کنندگان انتظارات توافق شده را برآورده نمیکنند

محصولات (یا خدمات) تامین کنندگان بر پروژه تاثیر منفی میگذارند

1-7

2-7

3-7

شرایط پذیرش

معیارهای پذیرش اقلام قابل تحویل پروژه بطور دقیق تعریف نشده اند

مشتریان اقلم تحویلی نهایی پروژه را قبول نمیکنند

پروسه پذیرش و تحویل محصول نارضایتی مشتری را بهمراه دارد

1-8

2-8

3-8

ارتباطات

تحت کنترل نبودن ارتباطات بر نتایج پروژه تاثیر میگذارد

ذینفعان کلیدی از میزان پیشرفت پروژه بی اطلاعند.

1-9

2-9

منابع

کارکنان و اعضای تیم پروژه مهارت کافی ندارند

تجهیزات کافی برای اجرای پروژه در دسترس نمیباشند

مواد اولیه مصرفی در مواقع لزوم به قدرکافی فراهم نمیشود

1-10

2-10

3-10

جدول 1 دسته های ریسک

2- کمی کردن ریسک

قدم بعدی کمی کردن ریسکهای بدست آمده میباشد. محاسبه احتمال وقوع ریسکها در بسیاری از پروژه ممکن است کار مشکلی باشد چرا که بدست آوردن احتمال وقوع پدیده ها نیازمند اطلاعات بسیاری از گذشته و تاریخچه آن پیشامد میباشد. مثلا اینکه محاسبه کنیم احتمال عدم دریافت منابع خاصی در زمانی خاص دقیقا (یا حتی تقریبا) 7/0 است کاری مشکل یا بعبارتی بیهوده است. چرا که حتی درصورت یافتن چنین عددی قابلیت اطمینان آن بدلیل تغییر شرایط, زیاد نیست. ولی استفاده از عبارات فازی و زبانی (linguistic) و تبدیل آنها به اعداد یا امتیازهای درجه بندی شده (scores), میتواند راهگشا باشد. بر این اساس برای هر ریسک سه شاخص تعریف میکنیم: 1- احتمال وقوع, 2- تاثیر وقوع, 3- شاخص اولویت ریسک.

2-1 احتمال وقوع

«قبل از آنکه خیلی درباره یک ریسک نگران شوید, از خودتان در مورد اینکه احتمال آن چقدر است سوال کنید!»

در این بخش از برنامه ریزی ریسک باید سیستمی جهت کمی کردن احتمال وقوع ریسک تدوین کرد. نمونه ای از این درجه بندی را درجدول 2 میبینیم.

احتمال وقوع

امتیاز

توضیحات

خیلی ضعیف

20

احتمال وقوع بسیار پایین است. اگرچه کماکان باید در طول پروژه پایش گردد چرا که در اثر تغییر شرایط ممکن است این احتمال افزایش یابد.

ضعیف

40

بر اساس اطلاعات حاضر احتمال وقوع کم است چرا که  احتمالا عوامل ایجاد کننده ریسک پیش نمی آیند.

متوسط

60

وقوع ریسک محتمل است.

قوی

80

بر اساس شرایط پروژه احتمال وقوع ریسک بالا است.

خیلی قوی

100

شرایط پروژه بنحوی است که پیشامد ریسک اجتناب ناپذیر است.

جدول 2 احتمال وقوع

2-2 تاثیر وقوع

سپس سیستمی جهت کمی کردن میزان تاثیر وقوع ریسک بر پروژه ایجاد میکنیم. جدول 3 نمونه ای را نشان میدهد.

تاثیر وقوع

امتیاز

توضیحات

نامحسوس

20

تاثیر بقدری کم است که قابل اندازه گیری نمیباشد.

کم

40

بعنوان مثال ایجاد کمتر از 5% انحراف در محدوده, تاریخ اتمام برنامه ای و یا بودجه پروژه.

محسوس

60

تاثیر وقوع ریسک قابل اندازه گیری است. بعنوان مثال ایجاد 10%-5%  انحراف در محدوده, تاریخ اتمام برنامه ای و یا بودجه پروژه.

چشمگیر

80

بعنوان مثال ایجاد 25%-10%  انحراف در محدوده, تاریخ اتمام برنامه ای و یا بودجه پروژه..

شدید

100

وقوع ریسک بشدت بر پروژه تاثیرگذار است. بعنوان مثال ایجاد بیش از 25%  انحراف در محدوده, تاریخ اتمام برنامه ای و یا بودجه پروژه.

جدول 3 تاثیر وقوع

2-3 اولویت ریسک

پس از بدست آوردن اعدادی بعنوان معیارهای کمی احتمال و تاثیر وقوع ریسکها با ترکیب معناداری از آنها, معیاری جهت اولویت بندی رسیدگی و تخصیص اقدامات پاسخگویی به ریسکها بدست می آوریم. بطور مثال میتوان معیار اولویت بندی را بصورت میانگین امتیازات احتمال و تاثیر, تعریف کرد:

2/ (تاثیر وقوع + احتمال وقوع) = اولویت

حتی میتوان درصورت تمایل به درجات مختلفی که برای اولویت دادن به ریسکها تعریف میکنیم, رنگهایی نسبت دهیم تا ریسکهایی که نیازمند توجه بیشتر میباشند, بیشتر به چشم بیایند. جدول 4 نمونه ای از نحوه اولویت بندی ریسکها را نمایش میدهد و جدول 5 نمونه ایست که در آن به تعدادی از ریسکهای جدول1 اولویت داده شده است.

درجه اولویت

محدوده امتیاز

رنگ

خیلی کم

20-0

آبی

کم

40-21

سبز

متوسط

60-41

زرد

بالا

80-61

نارنجی

خیلی بالا

100-81

قرمز

جدول 4 اولویت بندی

ID

احتمال وقوع

تاثیر وقوع

امتیاز اولویت

درجه اولویت

1-1

20

80

50

متوسط

2-1

80

60

70

بالا

3-1

100

40

70

بالا

1-2

40

20

30

کم

2-2

80

100

90

خیلی بالا

3-2

20

80

50

متوسط

جدول 5 نمونه ای از اولویت بندی

3- برنامه ریسک

در این مرحله و پس از اولویت بندی سیستماتیک ریسکها، باید برنامه ای جامع و مدون که حاوی مجموعه اقدامات پاسخگویی به ریسک (اجتناب، انتقال، کاهش، پذیرش) باشد، براساس اولویتهای تخصیص یافته، تهیه نمود. این مرحله در واقع برنامه ریزی زمانبندی انجام این اقدامات میباشد. این اقدامات به دو گروه کلی زیر تقسیم میشوند:

- اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع ریسک

- اقدامات اصلاحی (احتیاطی) برای کاهش اثرات وقوع ریسک

برای هریک از اقدامات لیست شده, منبعی تخصیص داده و تاریخی را که باید تا آن زمان این اقدامات انجام شوند تعیین میکنیم. جدول 6  نمونه ای از این نوع زمانبندی را نشان میدهد.

اولویت

ID

اقدامات پیشگیرانه

مسئول انجام

Deadline

اقدامات احتیاطی (اصلاحی)

مسئول انجام

Deadline

خیلی بالا

2-2

محاسبه کامل منافع مالی پروژه در FS

حامی پروژه

----/--/--

محاسبه منافع واقعی تحصیل شده توسط پروژه

مدیر پروژه

----/--/--

بالا

2-1

تعریف دقیق خواسته های مشتری در طرح کیفیت

مدیر پروژه

----/--/--

سنجش رضایت مشتری پس از تحویل و محاسبه انحرافات ایجاد شده

ندیر پروژه

----/--/--

بالا

3-1

تعیین دقیق معیارهای کیفی جهت سنجش کیفیت محصولات پروژه

مدیر کیفیت

----/--/--

سنجش رضایت مشتری پس از تحویل و محاسبه انحرافات ایجاد شده

مدیر کیفیت

----/--/--

جدول 6 زمانبندی اقدامات ریسک

پس از روشن شدن مفهوم ریسک و دسته بندی آن در فضای پروژه و تعیین اقدامات لازم برای مواجهه با آنها، پیاده سازی این اقدامات مستلزم فرایندی سیستماتیک و مدون موسوم به «فرایند مدیریت ریسک» می باشد.

 

این مطلب توسط آقای محمد اسدی و با استفاده از منابع زیر تالیف شده است.

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

منابع مورد استفاده در این مطلب:

کتاب فارسی:

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) - ترجمه سید حسن اصولی - احسان نجابت

سایت انگلیسی:

method123

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن


نظرات   

 
+5 #1 فریبا رضایی ۱۳۹۰-۱۰-۲۵ ۱۴:۳۴
ممنون از مطالب خوبتون. استفاده کردم. خیلی مختصر وبسیار مفید
بازگو کردن
 
 
+3 #2 مهدی ۱۳۹۳-۱۲-۰۱ ۱۶:۲۹
تشکر
خیلی مورد استفاده قرار گرفت
بازگو کردن
 

مطلب ویژه

دانلود فیلم مدیریتی دفتر کار یا Office Space

ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما می گذاریم، اینها فیلمهایی هستند که می توانند جنبۀ آموزش و انتقال مفاهیم مدیریتی را داشته باشند. فیلم دفتر کار یکی از این فیلم هاست، فیلم سینمایی Office Space به کارگردانی Mike Judge در سال 1999 و در آمریکا ساخته شده است. فیلم Office Space در فضایی هجو گونه زندگی روزمره و کاری مردم آمریکا در اواخر دهه 90 میلادی ... متن کامل مقاله را بخوانید

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام