برای پیش ثبت‌نام در وبینار رایگان جهش های طلایی کسب و کار در ایران1402 روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری فروردین ماه می‌باشد : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «جهش های طلایی کسب و کار در ایران1402»فرصت


واژنامه مدیریت پروژه

مدیریت پروژهمقالاتواژنامه مدیریت پروژه

دوره دیجیتال مارکتینگ

واژنامه مدیریت پروژه

جدولی که در ادامه مطلب آمده است، لیستی از واژگان کلیدی در مدیریت پروژه به همراه معادل انگلیسی آنها می باشد که از کتاب PMBOK برگرفته شده است.الف

Risk thresholds

آستانه های ریسک

Civil unrest

آشوب های مدنی

Initiation

آغاز

Initiating

آغازین

Lessons Learned

آموخته ها

Hard Tool

ابزار سخت

Soft Tool

ابزار نرم

Retention

ابقا

Effects

اثرها

Avoidance / Prevention

اجتناب

Authority

اختیار

Discretionary

اختیاری

Escalation notices

اخطارهای شدت یافته

Personnel Administration

اداره ی کارکنان

Presentation

ارائه

Communication

ارتباطات

Preference

ارجحیت

Planned Value (PV)

ارزش برنامه ریزی شده

Earned Value (EV)

ارزش کسب شده

Appraisal

ارزش یابی

Performance appraisal

ارزشیابی عملکرد

Mentoring

ارشاد

Pro-forma standard

استاندارد مقدماتی

Base Documents

اسناد پایه

Incentive

تشویقی

Modified

اصلاح شده

Historical Information

اطلاعات گذشته

Quotation

اعلام بها

Contingency

اقتضا

Corrective Action

اقدام اصلاحی

Preventive Action

اقدام پیشگیرانه

Risk-related action

اقدام مرتبط با ریسک

Requirements

الزامات

Mandatory

الزامی

Template

الگو

Benchmarking

الگوبرداری

Work Breakdown Structure Templates

الگوهای ساختار شکست کار

Project’s team options

انتخاب های تیم پروژه

Alternative options

انتخاب های جایگزین

Project’s organizational options

انتخاب های سازمانی پروژه

Deviation

انحراف

Standard deviation

انحراف استاندارد

Measurement

اندازه گیری

Progress Measurement

اندازه گیری پیشرفت

Performance Measurement

اندازه گیری عملکرد


ب

Revisite

بازبینی

Cost-reimbursable

بازپرداخت هزینه

Inspection

بازرسی

Performance Review

بازنگری عملکرد

Project Archive

بایگانی پروژه

Pesimestic

بدبینانه

Duration Estimating

برآورد مدت زمان

Estimate at Completion (EAC)

برآورد اتمام

Budget Estimate

برآورد بودجه

Parametric Estimate

برآورد پارامتریک

Bottom-up Estimating

برآورد پایین به بالا

Estimate to Complete (ETC)

برآورد تکمیل

Order of Magnitude

برآورد درجه ی بزرگی

Three-point estimate

برآورد سه نقطه ای

Definitive Estimate

برآورد قطعی

Control Estimate

برآورد کنترلی

Analogous Estimating

برآورد مشابه

Conceptual Estimate

برآورد مفهومی

Preliminary Estimate

برآورد مقدماتی

Cost Estimate

برآورد هزینه

Communicator

برقرارکننده ی ارتباطات

Communication Planning

برنامه ریزی ارتباطات

Additional Planning

برنامه ریزی بیشتر

Additional risk response planning

برنامه ریزی بیشتر واکنش به ریسک

Organizational Planning

برنامه ریزی سازمانی

Replanning

برنامه ریزی مجدد

Resourse Planning

برنامه ریزی منابع

Risk response planning

برنامه ریزی واکنش به ریسک

Risk lesson learned program

برنامه ی آموخته ی ریسک

Fallback plan

برنامه ی اضطراری

Contingency Plan

برنامه ی اقتضایی

Strategic Plan

برنامه ی راهبردی

Control Account Plan

برنامه ی کنترل حساب

Integrated Management Control Plan

برنامه ی کنترل یکپارچه ی مدیریت

Staffing management plan

برنامه ی مدیریت تأمین نیروی انسانی

Work Package

بسته ی کاری

Cost Budgeting

بودجه بندی هزینه

Budget at Completion (BAC)

بودجه ی اتمام

Time-phased Project Budget

بودجه ی پروژه مرحله بندی زمانی شده

Performance improvement

بهبود عملکرد

Continuous Improvement

بهبود مستمر

Update

به روزآوری

Staff utilization

به کارگیری نیروی انسانی

Scope Statement

بیانیه ی محدوده

Interactivity

بین فعالیتی

Statement of Objectives

بیانیه اهداف


پ

Commercial databases

پایگاه های داده ی تجاری

Acceptance

پذیرش

Formal Acceptance

پذیرش رسمی

Active Acceptance

پذیرش فعال

Passive acceptance

پذیرش منفعل

Project file

پرونده پروژه

Consequence

پیامد

Periodic Forecast

پیش بینی دوره ای

Offer پیشنهاد


Bid پیشنهاد بها


Competitive Proposal

پیشنهاد رقابتی

Lump-Sum Contract

پیمان قیمت مجموع

Contract

پیمان


ت

Imposed Date

تاریخ تحمیلی

End Date

تاریخ خاتمه

Target Date

تاریخ هدف

Lag

تأخر

Supplier

تأمین کننده

Organizational theory

تئوری سازمانی

Client approval

تأیید کارفرما

Scope Verification

تأیید محدوده

Revised

تجدیدنظر شده

Decomposition

تجزیه

Analysis

تحلیل

Probabilistic analysis

تحلیل احتمالی

Earned value analysis

تحلیل ارزش کسب شده

Sensitivity analysis

تحلیل حساسیت

Decision tree analysis

تحلیل درخت تصمیم

Stakeholder analysis

تحلیل ذی نفع

Trend Analysis

تحلیل روند

Mathematical Analysis

تحلیل ریاضی

Benefit/Cost Analysis

تحلیل سود/ هزینه

Quantitative risk analysis

تحلیل کمی ریسک

Qualitative risk analysis

تحلیل کیفی ریسک

Product Analysis

تحلیل محصول

Variance Analysis

تحلیل مغایرت

Assumption analysis

تحلیل مفروضات

Make-or-buy analysis

تحلیل ساخت یا خرید

Reallocation

تخصیص مجدد

Revers Resource Allocation

تخصیص منبع معکوس

Release

ترخیص

Leveling

تسطیح

Authorizing

تصویب

Quality Assurance

تضمین کیفیت

Mitigation

تعدیل

Activity Definition

تعریف فعالیت

Scope Definition

تعریف محدوده

Activity Sequencing

تعیین توالی فعالیت

Value Adding Change

تغییر ارزش افزا

Scope Change

تغییر محدوده

Supporting Detail

تفصیل پشتیبان

Progressive Elaboration

تفصیل فزاینده

Detailed

تفصیلی

Lateral Thinking

تفکر جانبی

Delegating

تفویض اختیار

Lead

تقدم

Calendar

تقویم

Completion

تکمیل

Program Evaluation and Review

تکنیک بازنگری و ارزیابی برنامه

Technique


Graphical Evaluation and Review

تکنیک بازنگری و ارزیابی گرافیکی

Technique


Diagramming techniques

تکنیک های ترسیمی

Project Plan Development

تکوین برنامه ی پروژه

Schedule Development

تکوین زمان بندی

Timing

تناوب زمانی

Contractual agreements

توافقات پیمانی

Collective bargaining agreements

توافق های مذاکره جمعی

Project Justification

توجیه پروژه

Information Distribution

توزیع اطلاعات

Cumulative likelihood distribution

توزیع شانس وقوع تجمعی

Triangular distribution

توزیع مثلثی

Log-normal distribution

( توزیع نرمال لگاریتمی (لوگ نرمال

Team development

توسعه ی تیم

Sponsoring project team

تیم سرمایه گذار پروژه

Risk management team

تیم مدیریت ریسک

Team building

تیم سازی


ث

Risk register

ثبت ریسک


ج

Recruitment

جذب نیرو

Staff Acquisition

جذب نیروی انسانی

Cash Flow

جریان نقدی

Flowcharting

جریان نمایی

Kick off meeting

جلسه آغازین

Bidder Conference

جلسه پیشنهاددهندگان

Status Review Meeting

جلسه ی بازنگری وضعیت

Information-gathering

جمع آوری اطلاعات

Correct biases

جهت گیری های درست


چ

Multidisciplinary

چندتخصصی


ح

Risk ranges

حدود ریسک

Information Retrieval

حصول اطلاعات

Feedback Loop

حلقه ی بازخور

Knowledg Area

حوزه ی دانش


خ

Administrative Closure

خاتمه ی اجرا

Project Closure

خاتمه ی پروژه

Service

خدمت

Buyer

خریدار

Feature

خصوصیت

Policy

خط مشی

Organizational Policy

خط مشی سازمانی

Quality Policy

خط مشی کیفیت

Summery

خلاصه

Automatic

خودکار

Optimistic

خوش بینانه


د

High-quality data

داده های با کیفیت بالا

Under Contract

در قالب پیمان

Grade

درجه

Solicitation

درخواست

Request for Quotation

درخواست اعلام بها

Change request

درخواست تغییر

Request for Proposal

درخواست طرح پیشنهادی

Percent Complete (PC)

درصد تکمیل

Individual contributor

دست اندرکار حقیقی

Deliverable

دستاورد

Deliverable Oriented

دستاوردگرا

Statement of Work

دستور کار

Manual

دستی

Invitation for Bid

دعوت به مناقصه

Project team directory

دفتر رهنمای تیم پروژه

Work Period

دوره ی کاری

Discipline

دیسیپلین


ذ

Stakeholder

ذینفع


ر

Resolution

راه حل ها

Course of action

راه کار

Expert Judgment

رأی صاحب نظر

Data precision ranking

رده بندی دقت داده ها

Overall risk ranking

رده بندی کلی ریسک

Formal

رسمی

Formalizing

رسمیت بخشی

Personal and organizational relations

روابط شخصی و سازمانی

Reporting relationships

روابط گزارش دهی

Dual reporting relationships

روابط گزارش دهی دوطرفه

Tolerance

رواداری

Recruitment practices

روال جذب نیرو

Human resource practices

روال کار منابع انسانی

Benefit Measurement Method

روش اندازه گیری سود

Constrained Optimization Method

روش بهینه سازی محدود

Arrow Diagramming Method

روش ترسیم برداری

Precedence Diagramming Method

روش ترسیم پیش نیازی

Conditional Diagramming Method

روش ترسیم شرطی

Resource-Base Method

روش مبنی بر منبع

Critical Path Method

روش مسیر بحرانی

Trend

روند

Event

رویداد

Risk event

رویداد دارای ریسک

Adverse risk event

رویداد دارای ریسک نامطلوب

Key Event

رویداد کلیدی

Comparative Approaches

رویکردهای تطبیقی

Procedure

رویه

Leadership

رهبری

Guideline

رهنمون

High-impact risk

ریسک با تأثیر بالا

Schedule Risk

ریسک زمان بندی

Organizational risk

ریسک سازمانی

Country risk

ریسک کشور

Residual risk

ریسک باقی مانده

Force majeure risk

ریسک مربوط به قوه ی قهری

Known risk

ریسک معلوم


ز

Reserve Time

زمان اندوخته

Elapsed Time

زمان سپری شده

Time and Material

زمان و مواد

Schedule

زمان بندی

Alternative Schedule

زمان بندی جایگزین

Critical Chain

زنجیره ی بحرانی

Sub deliverable

زیردستاورد


س

Organizational Breakdown Structure

ساختار شکست سازمانی

Work Breakdown Structure

ساختار شکست کار

Coding Structure

ساختار کدگذاری

Matrix organizational structure

ساختار سازمانی ماتریسی

Performing Organization

سازمان اجرایی

Fast Tracking

سریع گزینی

Schedule Level

سطح زمان بندی

Authority level

سطح اختیار

Scenario

سناریو

Assessment

سنجش

Approved Document

سند تأیید شده

Project Records

سوابق پروژه

Project Management Information System

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

Reward an recognition system

سیستم پاداش و تشویق

Tracking System

سیستم پیگیری

Work Authorization System

سیستم تصویب کار

Chang Control System

سیستم کنترل تغییرات

Schedule Change Control System

سیستم کنترل تغییرات زمان بندی

Screening System

سیستم غربالگری

Weighting System

سیستم وزن دهی


ش

Schedule Performance Index (SPI)

شاخص عملکرد زمان بندی

Cost Performance Index (CPI)

شاخص عملکرد هزینه

Likelihood شانس

وقوع

Near Critical

شبه بحرانی

Simulation

شبیه سازی

Contract Provisions

شرایط پیمان

Recourse Pool Description

شرح خزانه منبع

Staffing pool description

شرح خزانه ی تأمین نیروی انسانی

Job description

شرح شغل

Position description

شرح وضعیت

Partner

شریک

Risk identification

شناسایی ریسک

Alternative Identification

شناسایی گزینه ها

Poor project management practices

شیوه های ضعیف مدیریت ریسک


ص

Expert

صاحب نظر

Bill of Material

صورت مواد


ض

Risk score

ضریب ریسک

Scoring and interpretation

ضریب دهی و تفسیر


ط

Design of Experiments

طراحی آزمایشات

Proposal

طرح پیشنهادی

Brainstorming

طوفان ذهنی


ع

Critical Success Factor

عامل حیاتی موفقیت

Slippage

عقب افتادگی

Personal interests

علایق شخصی

Random Causes

علل تصادفی

Special Causes

علل خاص

Element

عنصر


ف

Process

فرایند

Buffer

فرجه

Seller

فروشنده

Vendor

فروشنده، دست فروش

Crashing

فشردگی

Compression

فشرده سازی

Subcritical Activity

فعالیت زیربحرانی

Administrative activity

فعالیت اداری

Communication Technology

فن آوری ارتباطات

Contingency allowance

فوق العاده ی اقتضایی

Activity List

فهرست فعالیت

Checklist

فهرست وارسی

Listing

فهرست بندی

Action-Item list

فهرست اقلام نیازمند اقدام


ق

Reporting formats

قالب های گزارش دهی

Itemize

قلم به قلم ذکر کردن

Constraint

قید

Fixed-price

قیمت مقطوع


ک

Paper Work

کار دفتری

Function

کارکرد

Full-time Employees

کارکنان تمام وقت

Issues logs

کتابچه های منتشره

Accounting Code

کد حسابداری

Code of Accounts

کد حساب ها

Business

کسب و کار

Detection

کشف

Schedule Control

کنترل زمان بندی

Quality Control

کنترل کیفیت

Financial Control

کنترل مالی

Risk monitoring and control

کنترل و نظارت ریسک

Cost Control

کنترل هزینه


گ

Collection

گردآوری

Employee groups

گروه های کارگری

Performance Report

گزارش عملکرد

Project Report

گزارش پروژه

Time Reporting

گزارش دهی زمانی

Performance Reporting

گزارش دهی عملکرد


م

Probability/impact risk rating

ماتریس رتبه بندی احتمال / تأثیر

matrix

ریسک

Tight Matrix

ماتریس فشرده

Responsibility assignment matrix

ماتریس واگذاری مسؤولیت

Risk owner

مالک ریسک

Component

مؤلفه

Baseline

مبنا

Adjusted Baseline

مبنای تنظیم شده

Scope Baseline

مبنای محدوده

Cost baseline

مبنای هزینه

Methodology

متدولوژی

Metric

متریک

Most likely

محتمل ترین

Scope

محدوده

Project Scope

محدوده ی پروژه

Product Scope

محدوده ی محصول

Limitation

محدودیت

Product

محصول

Economic Model

مدل اقتصادی

Scoring Model

مدل امتیازبندی

Decision Model

مدل تصمیم

Parametric Modeling

مدل سازی پارامتریک

Communication Management

مدیریت ارتباطات

Project Communication Management

مدیریت ارتباطات پروژه

Earned Value Management (EVM)

مدیریت ارزش کسب شده

Configuration Management

مدیریت پیکربندی

Scope Management

مدیریت محدوده

Project Human resource management

مدیریت منابع انسانی پروژه

Project Cost Management

مدیریت هزینه ی پروژه

Project Integration Management

مدیریت یکپارچگی پروژه

Project Procurement Management

مدیریت تدارکات پروژه

Project Quality Management

مدیریت کیفیت پروژه

Total Quality Management

مدیریت کیفیت فراگیر

Negotiation

مذاکره

Surveillance

مراقبت

Coaching

مربیگری

Phase

مرحله

Performance Measurement Documentation

مستندات اندازه گیری عملکرد

Product Documentation

مستندات محصول

Customer مشتری


Specifications

مشخصات فنی

Interview

مصاحبه

Evaluation Criteria

معیار ارزیابی

Variance

مغایرت

Schedule Variance (SV)

مغایرت زمان بندی

Cost Variance (CV)

مغایرت هزینه

Assumptions

مفروضات

Health and safety regulation

مقررات بهداشت و ایمنی

Ordinal scale

مقیاس ترتیبی

General scale

مقیاس عام

Cardinal scale

مقیاس عدد اصلی

Numerical scale

مقیاس عددی

Ratio scale

مقیاس نسبت

Mechanism of causation

مکانیزم علّیت

Tangible

ملموس

Project risk response audits

ممیزی های واکنش به ریسک پروژه

Audit

ممیزی

Resource Requirements

منابع موردنیاز

Charter

منشور

Project Charter

منشور پروژه

Skill مهارت


Key general management skills

مهارت های کلیدی مدیریت عمومی

Value Engineering (VE)

مهندسی ارزش


ن

No probability

نامحتمل

Work Results

نتایج کار

Resource rate

نرخ منابع

Trigger

نشانگر

Symptom

نشانه

Schedule Monitoring

نظارت بر زمان بندی

Risk exposure

نمایش ریسک

Fishbone diagram

نمودار استخوان ماهی

System or process flow chart

نمودار جریان فرایند یا سیستم

Chart of accounts

نمودار حساب ها

Coues-and-effect diagram

نمودار علت و معلول

Influence diagrams

نمودارهای تأثیر

Attribute Sampling

نمونه گیری توصیفی

Variable Sampling

نمونه گیری متغیرها

Training needs

نیازهای آموزشی

In-house staff

نیروی انسانی درون سازمانی

Competent Staff

نیروی انسانی ماهر(شایسته)


و

Dependency

وابستگی

Milestone

واقعه ی اصلی

Planned Response

واکنش برنامه ریزی شده

Assignment

واگذاری  انتصاب  تخصیص

Role and responsibility assignment

واگذاری نقش و مسؤولیت

Interpersonal interfaces

وجوه اشتراک بین فردی

Organizational interfaces

وجوه اشتراک سازمانی

Condition

وضعیت

Occurrence

وقوع

Attribute

ویژگی


ه

Direction

هدایت

Sunk Cost

هزینه ی اولیه

Budgeted Cost of Work Performed

هزینه ی بودجه شده ی کار انجام شده

(BCWP)


Budgeted Cost of Work Scheduled

هزینه ی بودجه شده ی کار

(BCWS)

زمان بندی شده

Actual Cost

هزینه ی واقعی

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

هزینه ی واقعی کار انجام شده

Life-Cycle Costing

هزینه یابی چرخه ی حیات

Cost of Quality

هزینه ی کیفیت

Jeopardy warnings

هشدارهای خطر

Overlap

هم پوشانی

Collocation

هم مکانی

Technical Review Board

هیأت بازنگری فنی

Engineering Review Board

هیأت بازنگری مهندسی

Technical Assessment Board

هیأت سنجش فنی

Configuration Control Board

هیأت کنترل پیکربندی

Resource Histogram

هیستوگرام منبع


ی

Integrative

یکپارچه کننده

برگرفته از کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه  (PMBOK)

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

تاثیر سیگار بر برند شخصی مهران مدیری

چندی پیش، مهران مدیری در یک نشست خبری و روبروی دوربین ده ها خبرنگار، اقدام به روشن کردن و کشیدن سیگار کرد ! این اتفاق باعث شد نام مهران مدیری بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتند، چه تاثیری بر برند شخصی مهران مدیری داشته یا خواهد داشت؟ متن کامل مقاله تاثیر سیگار بر برند شخصی مدیری را بخوانید

راهنمای خرید و فروش پژو ۴۰۵

حضور برخی خودروها در بازار خودروی کشور آن‌قدر نهادینه و قدیمی شده است که خرید و فروش آن‌ها امری بسیار عادی و روتین تصور می‌شو...

ادامه مطلب...
More:

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام