عنوان کامل: مقاله ترجمه شده با عنوان انگلیسی «Basis for Social Cooperation» و عنوان فارسی «پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی» نوع فایل: مقاله انگلیسی به فرمت PDF و مقاله فارسی به فرمت Word مقاله انگلیسی در سایت Science Direct ایندکس شده است. می توانید اطلاعات مقاله را در Science Direct ملاحظه فرمایید. شما ...

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده با عنوان انگلیسی «An examination of the relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity Dimensions» و عنوان فارسی «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند» نوع فایل: مقاله انگلیسی به فرمت PDF و مقاله فارسی به فرمت Word مقاله انگلیسی در سایت Science Direct ایندکس ...