فایل اکسل برای رسم نمودارهای درجه ۳

 

excel

excel

عنوان کامل : اکسل کاربردی برای رسم خودکار توابع درجه ۳

نوع فایل : اکسل (Excel)

در این فایل اکسل شما می توانید ضرایب تابع را در فرم Y=ax3+bx2+cx+d وارد نمایید (مقادیر a و b و c و d) و به طور خودکار نقاط مختلف تابع را در یک جدول مشاهده کنید و نمودار در همان لحظه در شکلی زیبا برای شما رسم می شود. این فایل همزمان نقاط اکسترمم تابع را نیز برای شما تعیین می کند. پرواضح است که با این فایل می توانید نمودار درجه ۱ و ۲ را نیز رسم کنید، به عبارتی با ۰ قرار دادن ضریب a نمودار درجه ۲ و با ۰ قرار دادن ضریب b نمودار درجه ۱ برای شما رسم می شود.

کاربرد :

این فایل اکسل می تواند برای دانشجویان به منظور رسم انواع نمودارها بسیار کاربردی باشد، همچنین به دلیل استفاده از انواع فرمولها در طراحی فایل، می تواند برای یک پروژه اکسل نیز کارآمد باشد. همچنین مدیران شرکتهای کوچک و متوسط نیز می توانند از این فایل بهره بگیرند.

این فایل توسط پایگاه اطلاع رسانی صنعت به صورت انحصاری برای فروشگاه فایلهای مدیریتی تهیه شده است.

کاربر در این فایل علاوه بر تعیین مقادیر a و b می تواند بازۀ مورد نظر خود برای رسم تابع را نیز مشخص کند، مثلاً رسم تابع از x=3 تا x=90 و فایل اکسل دقیقاً در همان بازه، نمودار را برای شما رسم می کند.

تایید صحت اطلاعات

تصویری از محیط فایل اکسل : نمونه نمودار درجه ۳ رسم شده

رسم نمودار درجه 3

رسم نمودار درجه ۳

 

فایل اکسل برای رسم نمودارهای درجه ۳

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *