فایل اکسل برای رسم نمودارهای درجه ۲ (سهمی)

 

excel

excel

عنوان کامل : اکسل کاربردی برای رسم خودکار توابع درجه ۲ (سهمی)

نوع فایل : اکسل (Excel)

در این فایل اکسل شما می توانید ضرایب تابع را در فرم Y=ax2+bx+c وارد نمایید (مقادیر a و b و c) و به طور خودکار نقاط مختلف تابع را در یک جدول مشاهده کنید و نمودار در همان لحظه در شکلی زیبا برای شما رسم می شود. این فایل همزمان نقاط اکسترمم تابع را نیز برای شما تعیین می کند. پرواضح است که با این فایل می توانید نمودار درجه ۱ را نیز رسم کنید، به عبارتی با ۰ قرار دادن ضریب a نمودار درجه ۱ برای شما رسم  می شود.

کاربرد :

این فایل اکسل می تواند برای دانشجویان به منظور رسم نمودارهای درجه ۲ بسیار کابردی باشد، همچنین به دلیل استفاده از انواع فرمولها در طراحی فایل، می تواند برای یک پروژه اکسل نیز کارآمد باشد. همچنین مدیران شرکتهای کوچک و متوسط نیز می توانند از این فایل بهره بگیرند.

این فایل توسط پایگاه اطلاع رسانی صنعت به صورت انحصاری برای فروشگاه فایلهای مدیریتی تهیه شده است.

کاربر در این فایل علاوه بر تعیین مقادیر a و b می تواند بازۀ مورد نظر خود برای رسم تابع را نیز مشخص کند، مثلاً رسم تابع از x=3 تا x=90 و فایل اکسل دقیقاً در همان بازه، نمودار را برای شما رسم می کند.

تایید صحت اطلاعات

تصویری از محیط فایل اکسل : نمونه نمودار درجه ۲ (سهمی) رسم شده

رسم نمودار سهمی

رسم نمودار سهمی

 

فایل اکسل برای رسم نمودارهای درجه ۲ (سهمی)

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *