مقاله با ترجمه : پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده با عنوان انگلیسی «Basis for Social Cooperation» و عنوان فارسی «پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی»

نوع فایل: مقاله انگلیسی به فرمت PDF و مقاله فارسی به فرمت Word

مقاله انگلیسی در سایت Science Direct ایندکس شده است. می توانید اطلاعات مقاله را در Science Direct ملاحظه فرمایید.

شما پس از خرید، لینک دانلود ۲ فایل یکی فایل مقاله انگلیسی و دیگری فایل ترجمه فارسی را دریافت می نمایید.

پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی

چند خط ابتدایی ترجمه فارسی مقاله

تعاون مبتنی بر نوع دوستی دوجانبه در برخی از گونه ها تکامل پیدا کرده است اما این جنبه هسته ی اصلی اصول اخلاقی در زندگی اجتماعی انسان را تشکیل میدهد.برای مدل سازی این نوع از تعاون بازی معضل زندانی مورد استفاده قرار گرفت.از اسکن ام آر آی ۳۶  زن شرکت کننده در بازی معضل زندانی با زنان دیگر برای بررسی پایه ی نورولوژیکی رفتار تعاونی اجتماعی استفاده کردیم. همکاری متقابل با فعال سازی قسمتی از مغز مرتبط با پروسه ی پاداش همراه بوده است : اکومینس هسته ای،دمی هسته ای،فرونتال شکمی/قشری و قشر کمربندی قدامی.ما اینگونه میگوییم که فعال سازی این شبکه ی عصبی به طور مثبت روابط نوع دوستانه ی دو جانبه را تحریک میکند در نتیجه انگیزش بخشی به افراد برای مقاومت در برابر وسوسه ی خودخواهانه نتیجه بخش خواهد بود.

مقاله با ترجمه : پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *